Kamervragen over Huidconsult

ImageKamerlid Henk van Gerven van de SP kreeg van Ab Klink een duidelijk antwoord op de vraag of die maatregelen gaat nemen tegen dermatologen die online consulten aanbieden zonder tussenkomst van een huisarts. “Nee”, zei Klink. “De arts en patiënt hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht en kan ingrijpen als sprake is van onverantwoorde zorg.” 

 

Antwoorden op kamervragen van Van Gerven over dermatologen die huisartsen passeren bij het online aanbieden van consulten

Kamerstuk, 14 mei 2007

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2763922

14 mei 2007

Antwoorden van minister Klink op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over dermatologen die huisartsen passeren bij het online aanbieden van consulten (2060712140).

Vraag 1

Wat is uw mening over het initiatief van dermatologen uit Bergen op Zoom om via internet consulten aan te bieden waarbij de huisarts wordt gepasseerd? 1)

Antwoord 1

Het staat dermatologen en alle andere medisch specialisten vrij om consulten aan te bieden rechtstreeks aan patiënten/consumenten, waarbij de huisarts wordt gepasseerd.

Vraag 2

Hoe rijmt u dit met artikel 14.2 van de Zorgverzekeringswet?

Antwoord 2

Artikel 14.2 van de Zorgverzekeringswet bepaalt dat de zorgverzekeraar in zijn modelovereenkomst opneemt dat geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in ieder geval de huisarts.
Aangezien de betreffende dermatologen hun consulten aanbieden zonder verwijzing van de huisarts, betreft het hier zorg die niet wordt vergoed.

Vraag 3

Is dit wat bedoeld wordt met de door het kabinet beoogde marktwerking in de zorg? Zo ja, waarom?

Antwoord 3

Neen.

Vraag 4

Vindt u het niet onwenselijk dat bij de beoordeling van huidaandoeningen de huisarts als aangewezen eerstelijnsgeneeskundige wordt gepasseerd? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4

Ja.

Vraag 5

Onderschrijft u het standpunt dat in deze kwestie het wenselijk is dat de huisarts zijn poortwachtersfunctie behoudt? 2) Zo ja, wilt u dit toelichten?

Antwoord 5

De rol van de huisarts als poortwachter is een essentieel onderdeel van ons zorgsysteem. Steeds meer huisartsen leveren tele-dermatologische zorg in samenwerking met tele-dermatologen. Wanneer de patiënt aanspraak wil maken op planbare verzekerde zorg, is de huisarts in zijn/haar poortwachtersfunctie de eerste om zich over het zorgprobleem te buigen.

Vraag 6

Is het gevaar niet reëel dat dergelijke initiatieven zullen leiden tot onnodige consumptie van medische zorg en medicijnen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 6

Er is geen reden om aan te nemen dat de betreffende dermatologen zich buiten hun professionele standaarden begeven. Zie vraag 7.

Vraag 7

Hoe wordt gecontroleerd dat deze dermatologen bij dit initiatief kwalitatief goede zorg leveren? Hoe gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop toezien?

Antwoord 7

Op verzoek van de inspectie heeft de KNMG een richtlijn Online arts-patiëntcontact opgesteld die aangeeft onder welke voorwaarden verantwoorde online arts-patiëntcontacten kunnen plaatsvinden. De KNMG-richtlijn gaat in op alle online contacten tussen arts en patiënt waarbij de arts een op de patiënt gericht advies geeft, of een (farmaco-)therapie start, of een herhaalrecept verstrekt. De richtlijn stelt dat contacten tussen arts en patiënt via internet of e-mail in principe ingebed moeten zijn in een bestaande behandelrelatie, maar strikt noodzakelijk is dat niet. Door toedoen van de inspectie is dat laatste onlangs door de tuchtrechter aangescherpt. Er dient ten minste de beschikking te zijn over een betrouwbaar medisch dossier van de patiënt. De beslissing om online advies te geven of te behandelen moet elke keer door de arts worden genomen. Hij moet deze keuze kunnen motiveren. Een arts kan besluiten tot online contact met een patiënt als hij eventuele risico’s heeft afgewogen en hij de kwaliteit van zorg voldoende kan garanderen. De beslissing van de arts moet medisch-inhoudelijk verantwoord zijn.
De richtlijn moet worden gezien als een aanvulling op de professionele standaard. Besluit een arts tot online contact met een patiënt, dan gelden dus ook alle voorwaarden uit de richtlijn naast de bestaande professionele zorgvuldigheidsnormen. Voorop staat dat alle, in de wet BIG geregelde, beroepsbeoefenaren de verplichting en verantwoordelijkheid hebben om het beroep zo uit te oefenen dat sprake is van verantwoorde zorg. De IGZ houdt hierop toezicht en kan ingrijpen in geval sprake is van onverantwoorde zorg of naar aanleiding van meldingen en incidenten.

Vraag 8

Wat vindt u van de gehanteerde tarieven van de dermatologen?

Antwoord 8

Vrije beroepers kunnen niet zelfstandig prijzen vaststellen voor verrichtingen die in het tweede compartiment een tarief kennen. Op dit moment heeft Zorgverzekeraars Nederland een aanvraag ingediend voor een productomschrijving/tarief voor teledermatologie bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Daar er nog geen tarief is vastgesteld, kan ik op dit moment geen uitspraak doen over het gehanteerde tarief.

Vraag 9

Heeft u mogelijkheden om in te grijpen met betrekking tot de prijsstelling? Zo ja, welke? Gaat u van deze mogelijkheden gebruik maken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 9

Als minister heb ik de mogelijkheid een aanwijzing te sturen naar de NZa over een prestatiebeschrijving/tarief, wanneer een tarief eenmaal is vastgesteld, kan via een Koninklijk Besluit de vaststelling vernietigd worden. Vooralsnog zie ik geen aanleiding om in te grijpen.

Vraag 10

Vindt u dat zorgverzekeraars, die door dit particulier initiatief worden benaderd, een dergelijk direct aanbod uit de tweedelijn in hun basis- en/of aanvullende pakketten mogen opnemen? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat dit gaat gebeuren?

Antwoord 10

Zorgverzekeraars kunnen een dergelijk direct aanbod uit de tweedelijn niet opnemen in het het basispakket. Wanneer de tele-dermatologische zorg via de huisarts verloopt, valt deze binnen het basispakket. Zorgverzekeraars zijn vrij bij de invulling van hun aanvullende pakketten.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment