Disclaimer

De informatie die via huidconsult.nl wordt verspreid is bedoeld als achtergrondinformatie over huidziekten. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beeindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. De informatie heeft enkel betrekking op de Nederlandse situatie. De informatie geeft, naar mening van huidconsult.nl, de huidige stand van kennis omtrent huidaandoeningen in Nederland beknopt weer.

De genoemde behandelingen zijn behandelingen die in Nederland gangbaar zijn. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sponsors weer. Aan de samenstelling van de informatie is veel zorg besteed waarbij getracht is zoveel mogelijk de meest actuele informatie te presenteren. Desalniettemin acht huidconsult.nl zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard ook in de informatieteksten en overige inhoud van de webpagina, en de gevolgen die daar eventueel uit voortvloeien. Op alle teksten is copyright van toepassing. De externe copyrighthouders (van b.v. illustraties) worden  expliciet vermeld. Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patienten te verstrekken. De bron van de informatie dient dan te worden weergegeven. De inhoud van huidconsult.nl mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.

 


Afdrukken