Cutane Vasculitis

Er zijn kleine rode of roodbruine plekjes vaak beginnend aan de voetruggen en  (onder)benen, maar kan uitbreiden naar bovenbenen, romp en armen. De plekken zijn niet wegdrukbaar, dat wil zeggen ze blijven zichtbaar ook als de bloedvaatjes in de huid leeg gewreven worden.

Wat is vasculitis?
Vasculitis betekent ontsteking van de bloedvaten. Er zijn verschillende soorten bloedvaten. De
bloedvaten die het zuurstofrijke bloed van het hart naar de weefsels vervoeren zijn de slagaderen
(arteriën). De bloedvaten die het bloed terug naar het hart voeren heten aders (venen). Daartussen
liggen de haarvaten (capillairen). De vaten zijn groter naarmate ze dichter bij het hart liggen. Zo
worden de bloedvaten ingedeeld in de grote, de middelgrote en de kleine arteriën, de haarvaten, de
kleine venen en de grote venen.
Bij een ontsteking van een bloedvat wordt het bloedvat beschadigd door het ontstekingsproces.
Hierdoor kan het bloedvat gaan lekken, waardoor kleine bloeduitstortingen ontstaan (purpura). Als de
ontsteking gepaard gaat met vaatvernauwing of zelfs afsluiting van het bloedvat, dan krijgt het orgaan
of het weefsel dat van die bloedvoorziening afhankelijk is, onvoldoende zuurstof. Dit kan uiteindelijk
leiden tot schade aan die organen en weefsels die soms niet meer te herstellen is. De gevolgen van
vaatwandontsteking zijn in sommige gevallen beperkt en voorbijgaand, maar in andere gevallen
uitgebreid en ernstig.
Het type vasculitis zal afhangen van het soort bloedvat dat is aangetast, maar ook van de plaats en de
oorzaak en de wijze van ontsteking. Er kan sprake zijn van allerlei combinaties van ontstekingen aan
de grote en de kleine vaten, van arteriën, venen en haarvaten, en in diverse organen. Hierdoor
ontstaat een grote variatie in ziektepatronen die soms moeilijk onder te verdelen zijn en vaak ook nog
in elkaar overlopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er verschillende indelingen bestaan.


Hoe ontstaat vasculitis?
Men onderscheidt primaire vasculitis en secundaire vasculitis. Bij primaire vasculitis is er geen
onderliggende oorzaak aantoonbaar; dit geldt voor de helft van alle gevallen. Bij secundaire vasculitis
is de ontsteking het gevolg van een andere ziekte.
Vrijwel altijd begint een vasculitis met antistoffen die het lichaam maakt tegen bepaalde
lichaamsvreemde stoffen (antigenen), die in het bloed terechtgekomen zijn. Deze antistoffen zijn soms
in staat om rechtstreeks de bloedvatwand aan te vallen. Een andere mogelijkheid is dat deze
antistoffen zich aan de antigenen hechten. Hierdoor ontstaan zogenoemde immuuncomplexen. Deze
immuuncomplexen kunnen zich dan hechten op of in de wand van de bloedvaten, en zo een
ontsteking veroorzaken.
De antigenen kunnen afkomstig zijn van virussen of bacteriën (infecties) of geneesmiddelen, maar ook
van stoffen die het lichaam zelf maakt en die dan toch door het afweersysteem als ‘lichaamsvreemd’
(vijandig) materiaal worden beschouwd. Wanneer er antistoffen worden gevormd tegen lichaamseigen
stoffen, dan wordt dit een auto-immuunreactie genoemd. In zeldzame gevallen kan vasculitis ontstaan
ten gevolge van bepaalde vormen van kanker.

Wat zijn de verschijnselen?
De ernst en de verschijnselen van een vasculitis hangen af van de organen waarin de bloedvaten zijn
ontstoken. Vaak zit de vaatontsteking in 1 of 2 organen, maar soms ook door het gehele lichaam.
Wanneer alleen de huid is aangetast, noemt men dit cutane vasculitis (cutis = huid). Wanneer
vasculitis zich in meerdere organen van het lichaam manifesteert, spreekt men van systemische
vasculitis.


Cutane vasculitis
De huidafwijkingen die bij een vasculitis horen, zijn zeer divers. Meestal is er sprake van rood-paarse
plekken die niet wegdrukbaar zijn (zogenoemde purpura). Soms zijn er rode bultjes aanwezig,
galbulten, blaasjes, blaren, of niet genezende soms blauwzwarte open plekken. Soms is er sprake van
het fenomeen van Raynaud aan vingers en tenen (witte huidskleur, later overgaand in blauwe
verkleuring gevolgd door rode verkleuring, ‘dode vingers of tenen’) of grillig gevormde verkleuringen
op de benen.
De belangrijkste vorm van cutane vasculitis is kleinevatenvasculitis, een ontsteking van zowel de
kleine arteriën, de haarvaatjes als de kleine venen. Deze vorm van vasculitis komt vooral voor op de
onderbenen, maar kan zich ook uitbreiden naar de billen, romp en armen.
Een andere vorm van cutane vasculitis is polyarteriitis nodosa. Hierbij zijn de grotere bloedvaten
aangedaan. Polyarteriitis nodosa kan in meerdere organen voorkomen, maar soms alleen in de huid.
In het laatste geval spreekt men dan van cutane polyarteriitis nodosa.
Systemische vasculitis
Bij systemische vasculitis zijn er meerdere organen betrokken, zoals gewrichten, nieren, huid,
darmen, longen, hart, zenuwen, hersenen, et cetera. Dit kunnen ernstige, soms ook
levensbedreigende aandoeningen zijn.
De meest voorkomende verschijnselen bij systemische vasculitis zijn verspringende gewrichtspijn
(vooral knie, elleboog en kleinere gewrichten van handen en voeten), spierpijn, buikpijn, misselijkheid
en braken. Daarnaast zijn er vaak algemene klachten zoals koorts, algeheel onwel voelen, moeheid,
gewichtsverlies en ‘griepachtige’ verschijnselen. Vasculitis kan zich voordoen na infectie (IgA
vasculitis, voorheen Henoch Schönlein purpura), bij bindweefselziekten, zoals reuma en lupus
erythematodes, en andere autoimmuunziekten (het afweersysteem valt lichaamseigen stoffen aan)
zoals bijvoorbeeld Granulomatose met polyangiitis (voorheen Wegener) eosinofiele granulomatose
met polyangiits (voorheen het syndroom van Churg-Strauss), microscopische polyangiitis en
polyarteriitis nodosa.


Hoe wordt de diagnose gesteld?
Het sluipende begin van de verschijnselen van systemische vasculitis en de veelal weinig specifieke
verschijnselen maken dat het soms moeilijk is om snel de exacte diagnose te stellen.
Bij een vasculitis van de huid levert het onder plaatselijke verdoving afnemen van een stukje huid
(biopsie) vrijwel altijd een zekere diagnose op. Vaak wordt niet alleen een huidbiopt afgenomen voor
gewoon weefselonderzoek, maar wordt een tweede biopt afgenomen om daarin met een speciale
techniek antistoffen in de huid aan te tonen (immunofluorescentie-onderzoek). Soms moet er een
biopt worden genomen van een inwendig orgaan (bijvoorbeeld nier- of longbiopt, of een biopt uit een
spier) om tot de uiteindelijke diagnose en classificatie te komen. Verschillende (orgaan)specialisten
kunnen dan ook bijdragen aan het stellen van de diagnose. Vrijwel altijd vindt ook uitgebreid
bloedonderzoek en aanvullend onderzoek plaats om de vasculitis goed te classificeren.

Wat is de behandeling?
Zo mogelijk wordt de oorzaak behandeld: infectie bestrijden, geneesmiddel staken, onderliggende
ziekte behandelen. Bij cutane vasculitis ontstaat nogal eens vocht in de benen (oedeem). In dat geval
worden de benen gewoonlijk behandeld met zwachtels of elastische kousen.
Bij kleinevatenvasculitis, waarbij alleen de huid is betrokken, is meestal geen behandeling met
geneesmiddelen nodig. De huidafwijkingen verdwijnen meestal vanzelf na enkele weken. Als dat niet
gebeurt, kan behandeling nodig zijn met prednison, Dapson of een ander geneesmiddel.
Bij cutane polyarteriitis nodosa is vaak geen behandeling nodig. Alleen in ernstige gevallen moet het
worden behandeld met prednison of een ander geneesmiddel.
Bij systemische vasculitis is bijna altijd behandeling met prednison noodzakelijk, soms in combinatie
met andere geneesmiddelen die de immuunreactie onderdrukken (immunosuppressiva), zoals
azathioprine of cyclofosfamide. De behandeling wordt individueel aangepast en is afhankelijk van het
spontane beloop, de uitgebreidheid, welke organen zijn aangetast en de reactie op de behandeling.


Wat kunt u zelf nog doen?
In het algemeen is het belangrijk om voldoende rust te houden, omdat dit het genezingsproces
bevordert. Overmatige lichamelijke inspanning verhoogt de kans op het ontstaan van nieuwe
huidafwijkingen, of een vertraagde genezing. Doe wel regelmatig lichte kuitspieroefeningen om een
trombosebeen te voorkomen.


Wat zijn de vooruitzichten?
Kleinevatenvasculitis, zonder betrokkenheid van andere organen, verdwijnt meestal vanzelf of na een
behandeling zoals hierboven genoemd staat. Cutane polyarteriitis nodosa kan vele maanden tot jaren
duren.
De prognose van een vasculitis wordt slechter wanneer behalve de huid ook inwendige organen zijn
aangedaan, zoals bij systemische vasculitis het geval is. De behandeling is dan veelal langdurig en
intensief.


© Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie - Versie 20-06-2019

Steun het werk van het Huidfonds en word donateur!
Bezoek de website http://www.huidfonds.nl/ voor meer informatie of om u aan te melden als donateur.
Telefonisch mag ook: 030 28 23 995
 
Deze folder is een uitgave van de
Nederlandse Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie

 

Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.


Afdrukken  

Reacties mogelijk gemaakt door CComment